Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij FECTNET.COM als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk door FECTNET.COM zijn aanvaard. Aan toezeggingen door enig medewerker van FECTNET.COM  kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die uitdrukkelijk door Ticket Unlimited zijn bevestigd.
 2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door FECTNET.COM  expliciet is aanvaard.

III.        Ingevolge artikel 7:46i lid 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn de informatieverplichtingen van artikel 7:46c van het Burgerlijk Wetboek en de rechten zoals verleend door artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op de dienstverlening van FECTNET.COM .

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna opgesomde begrippen de daarbij genoemde betekenis:

 1. FECTNET.COM  : een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FECTNET.COM BV (zie voor verdere gegevens art. 9).
 2. Ticket: het toegangsbewijs voor een evenement.

III.        Koper: de persoon die met FECTNET.COM   een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals concerten, sportwedstrijden etc.

 1. Orderbevestiging: een elektronische bevestiging door FECTNET.COM  van de door de koper geplaatste order welke door FECTNET.COM   wordt verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres of aan hem wordt afgegeven.
 2. Service -en Verzendkosten: Deze zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen, n.l. De administratieve kosten, de verpakking (meestal een envelop), transactiekosten en kosten die worden gemaakt als het product d.m.v. een e-ticket wordt verzonden per email (dit omdat wij deze verzending niet automatisch kunnen uitvoeren).

Artikel 3: Plaatsing van bestellingen

 1. Een bestelling van de koper wordt geacht door de koper te zijn geplaatst indien: (i) de koper op het door FECTNET.COM   gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) de koper wenst te ontvangen, (ii) de koper de overige vereiste gegevens daarop heeft ingevuld, en (iii) dit bestelformulier na verzending door FECTNET.COM  is ontvangen.
 2. Van een bestelling door de koper is ook sprake indien de koper alle vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan FECTNET.COM .

III.        Een bestelling is definitief nadat FECTNET.COM   de ontvangst van de bestelling door middel van het verzenden van een orderbevestiging heeft bevestigd.

Artikel 4: Prijzen

 1. Bij de verkoop van tickets door FECTNET.COM  is sprake van wederkoop. De door FECTNET.COM  gehanteerde prijzen wijken daarbij af van eventueel op de tickets aangegeven prijzen, waaraan door de koper geen rechten kunnen worden ontleend. In de door FECTNET.COM  gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de verzendkosten. Voor de nominale waarde van de tickets kunt u ons bellen of e-mailen.
 2. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven.

III.        De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van FECTNET.COM  aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op een door FECTNET.COM  nader aan te geven wijze.
 2. Alle betalingen worden in euro’s geïncasseerd.

Artikel 6: (Af)levering tickets

 1. FECTNET.COM  streeft ernaar dat de koper twee tot vijf (2-5) dagen voorafgaande aan het evenement de tickets ontvangt. Tickets voor sportevenementen zullen doorgaans echter ongeveer twee tot vijf (2-5) dagen voor aanvang van het evenement naar de koper worden gestuurd. De meeste sport- en voetbaltickets (Premier League, Serie A & Spaanse Liga) worden een of twee dagen voor aanvang van het evenement bij uw hotel bezorgd. Hiervoor ontvangen wij graag uw hotelgegevens. Vanwege de late release van sommige tickets, dienen internationale klanten er rekening mee te houden dat tickets een tot drie (1-3) dagen voor aanvang van het evenement arriveren. NB. tickets voor voetbalwedstrijden zijn voor het team dat thuis speelt, tenzij anders vermeld. De toegang tot de locatie kan u ontzegd worden indien u kleding draagt ter support van het bezoekende team. Het risico hiervoor ligt bij de koper.
 2. Verzending en afgifte geschieden voor rekening van de koper. Verzendkosten zijn ook van toepassing indien de tickets bezorgd en afgehaald worden in een hotel.

III.        Tickets worden voor rekening van koper verzonden via Courier of een andere koeriersdienst. Verzendingen per Courier of een andere koeriersdienst zijn niet verzekerd.

 1. De zending wordt door Courier op het door de koper aangegeven adres afgeleverd, tenzij niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. In dat geval laat Courier een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van het dichtstbijzijnde Courier kantoor, waarmee koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken. Het kan voorkomen dat onze locale leverancier de tickets met de locale post verstuurt, zoals Royal Mail. FECTNET.COM   kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de levering van tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres door de koper. NB: voor een dergelijke situatie zijn uw tickets niet verzekerd.
 2. Indien in afwijking hiervan de verzending geschiedt via Courier of een andere koeriersdienst, zijn daarop de bepalingen van sub d van dit artikel 6 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien de koper een aan hem/haar gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen en het ticket naar FECTNET.COM  wordt geretourneerd door Courier of een andere koeriersdienst, zal de koper gehouden zijn de kosten voor de retourzending aan FECTNET.COM  te vergoeden. Op verzoek van koper en onder betaling vooraf van de daarmee gemoeide verzendkosten zal FECTNET.COM   tickets nogmaals aan koper verzenden.

VII.        In afwijking van bovengenoemde bepalingen kan FECTNET.COM  ervoor kiezen dat de tickets op een andere wijze worden afgeleverd, bijvoorbeeld door de toegangsbewijzen af te laten geven aan de receptie van het door de koper geboekte hotel of een pick-up met onze plaatselijke leverancier. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de bewoner van het door koper opgegeven adres waar de tickets worden afgeleverd te informeren over de bezorging. Indien u uw tickets niet 48 uur voor aanvang van het evenement heeft ontvangen, gelieve ons een e-mail te sturen of te bellen tijdens kantoortijden. FECTNET.COM  is gerechtigd de tickets te bezorgen tot vlak voor aanvang van het evenement, bijvoorbeeld tot de aftrap bij een voetbalwedstrijd.

VIII.        Het is de verantwoordelijkheid van de koper om aan FECTNET.COM  het juiste afleveringsadres door te geven. De koper dient wijzigingen in het adres door te geven aan FECTNET.COM .

Artikel 7: Aankoopgarantie

 1. Indien de toegang tot het evenement wordt ontzegd vanwege een niet aan de koper toe te rekenen omstandigheid en de koper binnen 5 dagen nadat het evenement plaatsvond contact opneemt met FECTNET.COM , vergoedt FECTNET.COM  het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten.
 2. Indien FECTNET.COM  faalt het totale aantal tickets zoals overeengekomen en overeenstemmend met deze voorwaarden te leveren en de koper binnen 5 dagen nadat de tickets hadden moet zijn bezorgd contact opneemt met FECTNET.COM , vergoedt FECTNET.COM  het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten.

III.        Indien een evenement wordt afgelast en de koper binnen 5 dagen nadat bekend is geworden dat het evenement wordt afgelast contact opneemt met FECTNET.COM , biedt FECTNET.COM  op basis van beschikbaarheid vervangende tickets of vergoeding van het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten.

 1. Deze garantie laat de overige de koper toekomende rechten onverlet.

Artikel 8: Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

 1. In voorkomende gevallen, in het bijzonder bij muziek- en sportevenementen, kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van de koper van het ticket
 2. De koper van een door FECTNET.COM  geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door de koper te bezoeken evenement alsmede door het bevoegde gezag gegeven.

III.        Voor een weigering door organisatoren van een evenement of een openbaar gezag om koper van een door FECTNET.COM  geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal FECTNET.COM  niet aansprakelijk zijn.

 1. De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. FECTNET.COM  zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
 2. De door FECTNET.COM  aangegeven kwaliteitscategorieen voor tickets sluiten niet aan bij eventueel door de organisator van het evenement waarvoor de tickets zijn uitgegeven gehanteerde categorieën. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. FECTNET.COM  behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
 3. Koper van een door FECTNET.COM  geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op FECTNET.COM  rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper.

VII.        Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geïnformeerd te zijn over de correcte datum en tijd van aanvang van concerten en evenementen. Vanwege televisierechten kunnen met name voetbalwedstrijden zeer kort van te voren uitgesteld worden of een dag naar voren worden verplaatst. Daarop kan FECTNET.COM  geen invloed uitoefenen. Het is dus op eigen risico bij verplaatsing van wedstrijden, en er vindt geen restitutie plaats.

VIII.        Aan de op de website van FECTNET.COM  opgenomen “links” kan koper jegens FECTNET.COM  geen  rechten ontlenen.

 1. De door FECTNET.COM  gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een bestelling heeft geplaatst, kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Derhalve blijft de prijs waarvoor de tickets door koper zijn besteld de geldende prijs.
 2. Bij verlies, diefstal of schade kunnen tickets niet opnieuw gedrukt worden.
 3. Indien u wilt annuleren is dat in principe niet mogelijk. Wel zullen wij elke annulering aanvraag serieus behandelen. In enkele gevallen kunnen wij uw kaarten echter wel weer terug nemen. Wij zullen dan per situatie bekijken welk bedrag wij u weer terug kunnen geven. U betaalt altijd 20% administratiekosten.

Artikel 9: Informatie van en over FECTNET.COM

 1. FECTNET.COM  heeft een geregistreerd kantoor in Venlo (postcode 5913 AE , adres Kaldenkerkerweg 20  en is bereikbaar via info@fectnet.com en +31 (0) 644559333 .
 2. FECTNET.COM  is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het aanbieden van tickets voor uitverkochte dan wel populaire internationale evenementen en van zgn. hard-to-get tickets.

III.        FECTNET.COM  is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.

 1. FECTNET.COM  is niet de organisator van het evenement, maar verkoopt enkel de door de organisator uitgegeven tickets. FECTNET.COM  is een onafhankelijke onderneming en FECTNET.COM  heeft derhalve geen banden met de organisator van het evenement. Daarnaast willen we u erop wijzen dat bij de oorspronkelijke verkoop van deze tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator deze tickets annuleren en kan u de toegang tot het evenement worden geweigerd. Wij vinden dergelijke door de organisatoren gestelde eisen onredelijk, maar wanneer deze tickets worden geannuleerd en u daardoor de toegang tot een evenement wordt ontzegd, krijgt u van ons met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden het volledige orderbedrag exclusief de verzendkosten retour.